Nøsted Brygge Prospekt selveier 2023 digital

68 Selger er ikke bundet dersom ikke et tilstrekkelig antall boliger er solgt eller nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene ikke er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen en fastsatt frist har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp, samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Selger kan også dele tomten om dette er nødvendig ved oppdeling av prosjektet i flere byggetrinn. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Ved godkjenning av selger kreves et gebyr, kr 35 000, for transport av kjøpekontrakt. Selger står fritt til å godkjenne en transport. Garantier kan ikke transporteres uten etter samtykke fra garantist. Selger tar forbehold om endelig antall andeler i borettslaget. Prospekt og romskjema skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å endre på sammensetningen og størrelsen på sameie frem til ferdigattest er på plass. Særskilte bestemmelser Dersom boligen avbestilles, kommer reglene i bustadoppføringslova, kapittel VI til anvendelse. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, betaler kjøper avbestillingsgebyr, jamfør bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret er 5 % av total kontraktssum. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova § 52 og § 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver kjøper. Hvis selger aksepterer en transport, plikter kjøper å betale et behandlingsgebyr til selger og megler. Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 16.06 2017 nr. 65. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte boliger uten varsel.. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte boliger uten varsel. Dette kan påvirke borettslagets samlede fellesgjeld. Selger/megler tar forbehold om trykkfeil i vedlagte prisliste. Selger forbeholder seg retten til å endre antall seksjoner i sameiet, eventuelt etablere flere borettslag og/ sameie dersom salgs- og byggeperioden går over lengre tid. Utleie Bolig med en boenhet som fritt kan leies ut i sin helhet. Deler av boligen kan også leies ut, forutsatt at det er en del av boligens godkjente hoveddel med rom godkjent for varig opphold og at den utleide delen ikke er adskilt som en selvstendig boenhet. Sameie/vedtekter Eiendommen vil bli oppdelt i eierseksjoner i henhold til Lov om Eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65. Det nyetablerte eierseksjonssameiet samt inngå i velforeningen for Nøsted Brygge. Sameiet Nøsted Brygge vil bestå av 20 seksjoner. Det vil bli utarbeidet vedtekter for Sameiet. Vedtektene vil inneholde bestemmelser om rettigheter og plikter for seksjonene som sikrer en formålstjenlig rett til bruk og rimelig kostnadsfordeling disse imellom. Eierbrøkene vil bli fastsatt basert på seksjonenes BRA, med tillegg av sportsbod(er) som etableres på eget seksjonsnummer på gnr 25, bnr 121.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=