Nøsted Brygge Prospekt selveier 2023 digital

67 sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jamfør § 3. Bustadoppføringsloven kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nummer 93. Toleransekrav Toleransekrav for utførelse er i henhold til NS 3420 klasse siste revisjon. Toleranseklasse 3420 benyttes også der kontrakten omfatter leveranse som krever annen toleranseklasse, eksempelvis betong/puss, parkett, belegg, flis og lignende. Detaljert informasjon vedrørende toleranseklasser for de enkelte materialer/fag kan fås ved henvendelse til megler. Arealberegning Arealer per bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt i henhold til NS 3940. BRA (bruksareal): Dette er areal målt fra innside av yttervegg eller vegg mot nabo. Innvendige skillevegger er med i dette arealet. P-rom (primærrom): Dette er beregnet BRA med fradrag for areal til bod og veggene rundt boden. Innvendige skillevegger er også med i dette arealet. På tegningene er det angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Enkelte romareal kan bli redusert som følge av innkassede rør-føringer. Boligene får egen energimerking. Se klasse i vedlegget «salgsopplysninger». Selgers forbehold vedrørende igangsetting Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: • at alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger • at tilstrekkelig forhåndssalg på 65% er oppnådd • at selgers ledende organer beslutter igangsetting Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene er besluttet igangsatt. Dersom utbygging er besluttet igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om planlagt overtakelse. Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 15.11.2022, eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen(e), har selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter refundert av selger gjennom megler, og stilt § 12 garanti vil bli kansellert og returnert garantisten. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selgers forbehold/avvik Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, eksempelvis på grunn av offentlige godkjenninger. Rammesøknad er sendt Drammen kommune. Det gjøres oppmerksom på at endelig detaljprosjektering ikke er avsluttet. Detaljprosjektering av byggenes bæresystem, ventilasjonssjakter, rørføringer med mer kan medføre mindre endringer av rommene, samt plassering og størrelser på vinduer i enkelte boliger. Det samme gjelder kjøkken og bad som vil kunne få endringer når det gjelder plassering av installasjoner som følge av tilpasning mot sjakter. Endelig utforming av tekniske sjakter må avvente detaljprosjekteringen og det kan derfor forekomme endringer av lengde og/eller bredde på disse. Videre kan vindus- og balkongplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet branntekniske krav. Mindre avvik kan forekomme i boligens areal grunnet endring i bærekonstruksjon, inntegning av sjakter etc. Forutsatt at dette ikke fører til vesentlige endringer av leveransen, vil dette ikke medføre krav om prisreduksjon eller prisavslag. Utbygger har rett til å foreta endringer som nevnt ovenfor, men vil alltid tilstrebe at endringer utføres på en slik måte at boligens generelle bruksverdi og standard ikke påvirkes vesentlig. Kjøper skal varsles om slike endringer på hensiktsmessig måte innen rimelig tid. Illustrasjoner og bilder i tegnings- og salgsmateriale er ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse. Dette kan være møblering, fargevalg, dør- og vindusform, antall vinduer, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, beplantning etc. Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig besluttet og vil kunne avvike fra det som vises på tegningene.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=