Nøsted Brygge Prospekt selveier 2023 digital

66 Omkostninger/Gebyrer til Statens Kartverk Dokumentavgift til staten 2,5 % av andel tomteverdi, kr. 20.000,- pr. leilighet Tinglysning av skjøte: kr. 525,- Tinglysning per pantobligasjon kr. 525,- Grunnboksutskrift kr. 250,- Gebyr for opprettelse og seksjonering av Sameiet kr 4.300,- Totalt kr 25.600,- Vi tar forbehold om at endringer i offentlige gebyrer og endelig fastsettelse av tomteverdi kan påvirke omkostningenes størrelse. Felleskostnader Sameierne må betale månedlige felleskostnader. Felleskostnadene består av a-konto oppvarming, a-konto varmt/kaldt vann og driftskostnader. Driftskostnadene for hver bolig er stipulerte beløp. Se prisliste. Driftskostnadene dekker blant annet kommunale avgifter, årsavgift til TV-/kabelselskap, vedlikehold av heis, snømåking og utvendig vedlikehold av fellesareal, serviceavtaler på ventilasjon, forretningsførerhonorar, revisjon, forsikring av bygninger og andre driftskostnader. Utgifter til strøm og innboforsikring kommer i tillegg til felleskostnadene. Disse utgiftene betales av hver enkelt beboer. Flere forhold påvirker størrelsen på driftskostnadene, blant annet endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de tjenestene/produktene som sameie har eller velger å inngå avtaler om. Dagens stipulerte driftskostnader er lagt til grunn for beregning av total månedlig felleskostnad. Sameie eier eiendommen. Seksjonseier har ikke personlig ansvar for sameiets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter. Manglende innbetaling av felleskostnader fra andre seksjonseiere kan medføre at resterende seksjonseiere må dekke dette. Sameie har legalpant på inntil 2 G for ubetalte fellesutgifter. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av pris- listen. Enkelte kostnader fordeles likt på alle. Tinglyste heftelser, forpliktelser og rettigheter Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av sameiets legalpant. Garantier For de boligene som blir solgt etter bustadoppføringsloven vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med bestemmelsene i bustadoppføringsloven § 12, 3 % av kjøpesummen fram til overtakelse, og 5 % etter overtakelse. Garantien gjelder i 5 år etter overtakelse. Likningsverdi Boligens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) er anslått til 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) er anslått til 70 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere informasjon på skatteetaten.no. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til lov av 6. mars 2009 nummer 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med videre er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven § 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Lovverket Salg av bolig reguleres av bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nummer 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven – Buofl.). Loven

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=