Nøsted Brygge Prospekt selveier 2023 digital

65 Regulering Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig og næring. Det vil bli ytterligere utbygging av området. Reguleringsbestemmelser for området kan fås av megler. Mer informasjon finner du på drammen.kommune.no. Organisering Sameie Nøsted Brygge / Nøsted Brygge Sameie Forvaltning, Sameie Servitutter/heftelser På eiendommen er det ikke tinglyst noen servitutter/rettigheter som skal følge eiendommen matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Det vil kunne komme nye servitutter for å ivareta formål som f.eks. vei, vann, avløp og fellesområder. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Andelene vil overdras fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt og utinglyst panterett til borettslaget på 2 G. Borettslagets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte andelseiers oppfyllelse av felles forpliktelser. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses pantobligasjon som sikkerhet for fellesgjelden, fellesobligasjon for borettslaget og ytterligere servitutter/erklæringer dersom offentlig myndighet krever det eller det er nødvendig i forbindelse med deling av eiendommen hvis det blir flere byggetrinn. Slike servitutter/erklæringer kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk, eller nødvendig ved etablering av flere boligselskaper eller liknende. Forvaltning Sameie Kjøpesum, omkostninger og avgifter Boligene selges til fast pris i henhold til prisliste. Selger står fritt til å endre priser på usolgte enheter. For omkostninger i forbindelse med kjøp og innflytting henvises det til vedlegg til prospekt, salgsopplysninger og prisliste. Totalpris Den totale kjøpesummen (totalpris) for boligen består av kjøpesum + omkostninger. Garasje Det medfølger leierett til 1 – en – garasjeplass per bolig inkludert i felleskostnadene. Dette er en 10 års leierett for sameiet som kan forlenges. Betalingsbetingelser Ved kontraktsinngåelsen betales NOK 100.000,- i depositum. Beløpet forfaller til betaling ved utstedt garanti jamfør bustadoppføringsloven § 12. Beløpet må være fri kapital, det vil si at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Resterende beløp og omkostninger betales innen overtagelse. Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting. Dersom selger stiller nødvendige garantier i henhold til bustadoppføringsloven § 47 kan delinnbetaling overføres selger. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47-garanti er stilt, andelen er overskjøtet eller borett er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Forsinket betaling Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nummer 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Ved forsinket betaling av forskuddet med mer enn 6 uker fra garantistillelse og signert kjøpekontrakt, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Forsinket betaling av sluttoppgjør med mer enn 30 dager gir selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger kan nekte kjøper å overta inntil betaling av sluttoppgjør skjer. Denne bestemmelsen gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=