Prospekt Nøsted brygge september 2023

fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter. Manglende innbetaling av felleskostnader fra andre andelseiere kan medføre at resterende andelseiere må dekke dette. Borettslaget har legalpant på inntil 2 G for ubetalte fellesutgifter. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av pris- listen. Enkelte kostnader fordeles likt på alle. Kapitalkostnader/fellesgjeld Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget vil bli finansiert med 60 % fellesgjeld og 40 % innskudd. Renter og avdrag på felleslånet betales av borettslaget gjennom deler av de månedlige felleskostnadene som betales av andelseierne. Felleslånet er planlagt som et annuitetslån med flytende rente. Det betyr at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Tilleggsopplysninger om sikringsordningen Borettslaget planlegges sikret i finansieringsselskapet Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsfrist er 1. desember med gyldighet fra førstkommende årsskifte. Tinglyste heftelser, forpliktelser og rettigheter Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av borettslagets legalpant. Garantier For de boligene som blir solgt etter bustadoppføringsloven vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med bestemmelsene i bustadoppføringsloven § 12, 3 % av kjøpesummen fram til overtakelse, og 5 % etter overtakelse. Garantien gjelder i 5 år etter overtakelse. Likningsverdi Boligens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) er anslått til 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) er anslått til 70 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere informasjon på skatteetaten.no. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til lov av 6. mars 2009 nummer 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med videre er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven § 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Lovverket Salg av bolig reguleres av bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nummer 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven – Buofl.). Loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jamfør § 3. Bustadoppføringsloven kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nummer 93.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=